„Napisz obraz” /ekfraza/

               

Pierwsze warsztaty literackie 19 listopada  2019

Regulamin

  1. Organizatorem jest biblioteka szkolna technikum przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku
  2. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas technikum ZSR.
  3. Czas trwania – około cztery godziny zegarowe 9.00 – 13.00
  4. Zapoznanie się z wierszami – ekfrazami innych poetów
  5. Zadanie polega na napisaniu krótkiej formy literackiej  /ekfrazy/ do przedstawionego obrazu malarskiego
  6. Organizator przewiduje drobny poczęstunek

Cele:

Umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji .

Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia.

Zachęcanie do uczestnictwa w kulturze.

Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.

Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego;

Dbałość o kulturę i etykę języka.

Dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi.

Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).

Wyrabianie nawyku obcowania ze sztuką.

Wyrabianie zmysłu obserwacji i zachwytu nad pięknem.

Wykorzystanie książek o sztuce zakupionych w ramach Narodowego Projektu

Rozwoju Czytelnictwa.

                WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA BIBLIOTEKA SZKOLNA